Kablovska televizija “KG-1” d.o.o. GORAŽDE


OPŠTI USLOVI

ZA PRUŽANJE TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA

GORAŽDE, decembar 2013. godine

SADRŽAJ

SADRŽAJ............................................................................................................................................... 2

1.Predmet regulisanja .................................................................................................................... 5

2. Značenje pojmova i skraćenica .................................................................................................... 5

3. Osnovni principi pružanja TK usluga............................................................................................ 8

4. Radno vrijeme ............................................................................................................................. 10

5. Identifikacija Korisnika................................................................................................................. 11

6. Punomoć.................................................................................................................................... 12

II TK USLUGE KOJE PRUŽA KG-1............................................................................................... 12

III CIJENE TK USLUGA ............................................................................................................................. 12

1. Opšte odredbe

2. Cijena pristupa usluzi

3. Cijena pretplate i naknade

4. Cijena ostvarenog saobračaja

IV ODNOSI S KORISNICIMA .................................................................................................................... 15

1. Kvalitet usluga

2. Podnošenje zahtjeva za pružanje/korištenje usluge

3. Realizacija zahtjeva za korištenje usluge

4. Zasnivanje i trajanje ugovornog odnosa

5.1 Prijenos prava korištenja................................................................................................................24

5.2 Promjena podataka korisniku.......................................................................................................25

5.3 Promjena lokacije priključka ...................................................................................................... 26

8. Podrška korisnicima................................................................................................................................26

9. Iznajmljivanje korisničke terminalne opreme......................................................................... 27

10. Zloupotreba TK usluga....................................................................................................................... 27

11. Prekomijerna potrošnja................................................................................................................... 29

12. Terminalna oprema............................................................................................................................ 30

13. Izdavanje računa.................................................................................................................................. 32

14. Slanje obavijesti o dugu i opomena pred isključenje i tužbu ................................................ 33

15. Privremeno isključenje ....................................................................................................................... 34

16. Prestanak korisničkog odnosa ............................................................................................... 35

16.1 Trajno isključenje ................................................................................................................... 35

16.2 Prestanak važenja ugovora.................................................................................................... 37

17. Podnošenje prigovora/reklamacija i rješavanje sporova ...................................................... 39

17.1 Prvostepeni postupak ............................................................................................................ 39

17.2 Drugostepeni postupak ......................................................................................................... 40

18. Umanjenje mjesečne naknade i potraživanje naknade štete ............................................... 41

19. Informisanje Korisnika ........................................................................................................... 42

V ZAVRŠNE ODREDBE ........................................................................................................................... 42Na osnovu člana 79. stav (3) tačka c) Statuta Kablovske televizije KG-1 Goražde broj: 00.1-2.1-13898-8/10 od 29.09.2010. godine, broj: 00.1-1.2-6005/11-2 od 03.06.2011. godine i broj: 00.1-1.2-17254/11 od 29.08.2011. godine, Uprava Društva na 165. sjednici održanoj

dana 16.12. 2013. godine donosi

OPŠTE USLOVE

ZA PRUŽANJE TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA


1. Predmet regulisanja

Član 1.

 1. Opštim uslovima za pružanje telekomunikacionih usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se pravni odnosi između kablovske televizije KG-1 Goražde (u daljem tekstu: KG-1 ) kao pružaoca telekomunikacionih (u daljem tekstu: TK) usluga sa jedne strane, i korisnika TK usluga KG-1 , koji koriste usluge isključivo za svoje potrebe, sa druge strane, u vezi sa pružanjem odnosno korištenjem usluga.


 1. Opšti uslovi sadrže odredbe kojim se utvrđuju pravila pružanja koja su zajednička za sve vrste usluga koje pruža KG-1 u smislu prethodnog stava, kao i odredbe kojim se utvrđuju pravila koja na određeni način regulišu određenu grupu usluga, bilo zbog specifičnosti tehnologije koja podržava njihovo pružanje bilo zbog specifičnosti samih usluga.


 1. Specifični uslovi za pružanje pojedinačne usluge ili paketa usluga se utvrđuju u Cjenovniku usluga KG-1 (u daljem tekstu: Cjenovnik) ukoliko priroda konkretne usluge to zahtijeva.


 1. Ukoliko KG-1 u svoju ponudu uvrsti i usluge koje nisu namijenjene za korisnike koji usluge koriste isključivo za vlastite potrebe, odnosno usluge koje su namijenjene za korisnike koji na određeni način vrše preprodaju kroz integraciju sa vlastitim uslugama, KG-1 će obim i način korištenja ovih usluga posebno utvrditi.


2. Značenje pojmova i skraćenica


Član 2.

Pojmovi koji se koriste u ovim Opštim uslovima imaju slijedeće značenje:

 1. Asemblirana usluga podrazumijeva paketiranje usluga KG-1 sa pripadajućom terminalnom opremom za njeno korištenje, sa ili bez ugovaranja obaveznog trajanja ugovornog odnosa na period i po cijenama utvrđenim u Cjenovniku;


 1. Cjenovnik je lista javnih telekomunikacijskih usluga KG-1 koja sadrži principe obračunskog sistema, cijene pojedinih usluga, paketa usluga i drugih dodatnih usluga.


 1. Dodjela adresa - prijenos prava na upotrebu adresa, bez prijenosa vlasništva nad adresama;


 1. Internet je globalna mreža koja međusobno povezuje veliki skup različitih mreža putem zajedničkog protokola;


 1. Internet usluge omogućavaju korisnicima da pristupe globalnom Internetu, razmjenjuju poruke, pretražuju Web stranice, prenose dokumente, obavljaju interaktivnu konverzaciju i koriste druge usluge koje su na raspolaganju na Internetu;


 1. Integrisana usluga podrazumijeva integrisanu ponudu usluga putem dvije ili više pristupnih tehnologija;


 1. TK mreža označava prijenosne sisteme i, kada je primjenljivo, opremu za komutaciju ili rutiranje i druge resurse koji omogućavaju prijenos signala žičanim, radio, optičkim ili drugim elektro-magnetnim putem, uključujući satelitske mreže, električne kablovske sisteme, u mjeri u kojoj se isti koriste u svrhu prijenosa signala, mreža korištenih za radio i televizijsko emitovanje, i mreže kablovske televizije, nevezano za vrstu informacija koje se prosljeđuju, a koje se u potpunosti ili uglavnom koriste za pružanje javnih TK usluga;


 1. Korisničko ime je skup alfa-numeričkih znakova (slova engleskog alfabeta i brojeva) određene dužine, koji jednoznačno predstavljaju svakog Pretplatnika odgovarajućih usluga KG-1 u interakcijama sa sistemom;


 1. Korisnik je fizičko ili pravno lice koje koristi ili zahtijeva TK uslugu bez namjere da je dalje preprodaje, odnosno u širem smislu Korisnikom se smatra i svako lice kojem se nudi TK usluga na tržištu;


 1. Multimedijalne usluge podrazumijevaju ponudu TV i radio sadržaja koji može biti sačinjen u obliku integrisane ponude sa uslugama televizije i/ili Internet pristupa, a koje mogu biti organizovane u odgovarajući skup usluga i servisa, odnosno paketa utvrđenih ponudom/Cjenovnikom;


 1. Operator javnih TK usluga je pravno lice kojem je dodijeljena dozvola za pružanje javnih TK usluga ili koje je pravo na obavljanje djelatnosti steklo po osnovu Zakona o komunikacijama ili propisa donesenog na osnovu Zakona o komunikacijama;


 1. Operator usluga s dodatom vrijednosti je pravno lice koje pruža usluge s dodatom vrijednosti krajnjem Korisniku;


 1. Partner je pravno lice s kojim KG-1 zaključi ugovor u cilju pružanja/distribucije zajedničkih usluga;


 1. Pretplatnik podrazumijeva Korisnika koji ima zaključen pismeni ugovor o korištenju usluge sa odredbom o periodičnom plaćanju usluge;


 1. Ugovor o pružanju/korištenju usluga je ugovor zaključen između KG-1 i Korisnika, kojim se uređuju vrsta i uslovi pružanja usluge, principi zaštite KG-1 i Korisnika, kao i uslovi plaćanja usluge;


 1. RAK je Regulatorna agencija za komunikacije u Bosni i Hercegovini;


 1. Tehničko rješenje predstavlja način tehničke realizacije TK usluge;


 1. Terminalna oprema označava bilo koji vid opreme koju je neophodno obezbijediti na strani Korisnika. Terminalnu opremu može obezbijediti KG-1 i/ili Korisnik;


 1. Mrežna terminalna oprema predstavlja terminalnu opremu KG-1 koja spaja korisničku terminalnu opremu na završnu tačku mreže te čini sastavni dio mreže KG-1;


 1. Korisnička terminalna oprema označava bilo koji vid opreme koju je neophodno obezbijediti na strani Korisnika a koja je direktno ili indirektno priključena na mrežu KG-1 preko završne tačke mreže;


 1. Završna tačka mreže (Network Termination Point - NTP) je fizička tačka povezivanja u kojoj se omogućava pristup Korisniku na mrežu KG-1 .3. Osnovni principi pružanja TK usluga


Član 3.

 1. KG-1 omogućava svim zainteresovanim korisnicima korištenje javnih TK usluga pridržavajući se principa transparetnosti, objektivnosti i nediskriminacije.


 1. KG-1, u skladu sa tehničkim mogućnostima, korisnicima osigurava raspoloživost, sigurnost, kvalitet i dostupnost TK usluga i stalno prilagođava svoje usluge novim tehnologijama i potrebama.


 1. KG-1 osigurava tačnost i pouzdanost svih sistema, opreme, podataka ili procedura koje koristi za mjerenje ili praćenje pružanja TK usluga i za izračunavanje propratnih tarifa.


 1. Cijene TK usluga utvrđene Cjenovnikom transparentne su i nediskriminirajuće.


 1. KG-1 će, ukoliko za to postoji tehnička mogućnost, korisnicima omogućiti postavljanje zabrane pristupa sadržaju koji nije namijenjen za djecu.


 1. Informacije o korisnicima koje ne spadaju u , u smislu pozitivnih zakonskih propisa, kao i podaci o eventualnom izvršiocu zloupotrebe, u smislu ovih Uslova, naročito ako je zloupotreba kvalifikovana kao uznemiravanje, mogu biti prezentovani ili dostavljeni isključivo na zahtjev sudskih i drugih ovlaštenih organa.


 1. KG-1 preduzima nužne mjere u cilju zaštite privatnosti, povjerljivosti informacija i poslovnih tajni koje dobije od Korisnika.


 1. Podatke i informacije do kojih dođe pri obavljanju svoje djelatnosti KG-1 će koristiti za vlastite potrebe u skladu sa ovim Opštim uslovima, te u zakonom dopuštene svrhe.


 1. Zaštita privatnosti, povjerljivih informacija i poslovnih tajni se unutar KG-1 osigurava omogučavanjem pristupa informacijama samo ovlaštenim službama i zaposlenicima.


 1. Na osnovu prethodne saglasnosti RAK-a, KG-1 može privremeno ograničiti ili prekinuti pružanje TK usluga na bilo kojem dijelu TK mreže ili isključiti vodove za međusobno povezivanje sa drugim operatorima, ako je to potrebno zbog očuvanja funkcionalne cjelovitosti TK mreže. U hitnim slučajevima KG-1 može ograničiti ili prekinuti pružanje TK usluga, uz obavezu naknadnog izvještavanja i pribavljanja saglasnosti od RAK-a.


 1. Komunikacija između KG-1 i Korisnika se ostvaruje utvrđenim kanalima komunikacije, kao i elektronskim putem, izuzev ukoliko Korisnik izričito ne izjavi protivljenje ovom modelu komunikacije.


 1. U cilju pravovremenog i tačnog informisanja Korisnika o svim aspektima pružanja/korištenja usluga obezbijeđena je podrška korisnicima, što podrazumijeva niz aktivnosti i radnji koje se u KG-1 preduzimaju putem prodajnog mjesta, Kontakt centra, tehničkih i drugih službi, ovlaštene web stranice, internog kanala ili na drugi način.


 1. KG-1 zadržava pravo preduzimanja aktivnosti, odnosno mjera i sankcija (privremena isključenja, traženje obezbjeđenja plaćanja, ispostavljanje vanredne fakture), u vezi sa pružanjem/korištenjem usluga iako to nije eksplicitno utvrđeno u Opštim uslovima, u svim situacijama kada ustanovi da se radi o neuobičajeno uvećanoj potrošnji ili postoji osnovana sumnja da bi se moglo raditi o zloupotrebi od koje može nastati šteta za KG-1 i Korisnike.


 1. KG-1 ne odgovara za sadržaj komunikacije koji se prenosi putem mreže KG-1.


 1. Posebno je zabranjeno i predstavlja povredu ovih Opštih uslova objavljivanje i prenošenje sadržaja i podataka protivno pozitivnim propisima, kao i sadržaja i podataka koji su netačni, nepotpuni, uvredljivi ili zavaravajući ili koji na bilo koji drugi način mogu ugroziti sigurnost i cjelovitost komunikacijske mreže i usluga KG-1 ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojem trećem licu zbog sadržaja komunikacijskih saopštenja koje generiše KG-1 prilikom pružanja Usluga ako su isti u skladu sa važećim propisima u Bosni iHercegovini.


 1. U slučaju nastupanja stanja opšte društvene opasnosti koje ometa pružanje usluga, KG-1 će nastojati da održi pružanje usluga i integritet sistema koliko je to moguće, te dati prioritet pristupa usluzi javnim službama koje se bave otklanjanjem stanja opšte društvene opasnosti u skladu sa posebnim propisima, instrukcijama ili naredbama nadležnih organa.


 1. KG-1 ima mogućnost da, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, prikuplja podatke o pokušanim ili ostvarenim telekomunikacijama ili sadržaju telekomunikacija.


4. Radno vrijeme


Član 4.

 1. Radno vrijeme Službe zadužene za podršku i informisanje Korisnika je 24 sata dnevno 7 dana u sedmici.


 1. Radno vrijeme kancelarije KG-1 u čijoj je nadležnosti neposredan rad sa korisnicima istaknuto je na ulazu kancelarije.


 1. Radno vrijeme tehničkih službi na terenu je minimalno 6 dana u sedmici (ponedjeljak– subota) od 7:30 do 16:00 sati.


5. Identifikacija Korisnika


Član 5.

U cilju dokazivanja identiteta i/ili statusa Korisnika koji podnose zahtjev KG-1 prihvata slijedeće identifikacione dokumente:


1. Za fizička lica, alternativno, na uvid:

a) Lična karta

b) Pasoš

c) Vozačka dozvola


2. Za pravna lica, original ili ovjerena kopija, kumulativno:

a) Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra

b) Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem

c) Dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke


3. Za strana fizička lica, kumulativno, na uvid:

a) Pasoš

b) Prijava boravišta na adresi u Bosni i Hercegovini ili lična karta


4. Za strana predstavništva, kumulativno:

a) Dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa

b) Dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke

Član 6.

Ako zaposlenik nadležne službe posumnja u valjanost isprave kojom se dokazuje identitet ili u zakonitost posjedovanja te isprave, može odgoditi izvršenje radnje za koju je bilo potrebno dokazivanje identiteta, do nesumnjivog utvrđivanja identiteta, a najduže petnaest dana.


Član 7.

Korisnik je dužan, na odgovarajući način, odmah izvijestiti KG-1 o bilo kakvoj promjeni ličnih i identifikacionih podataka navedenih u zahtjevu, a najkasnije petnaest dana od nastale promjene; u protivnom, ukoliko iz ovog razloga bude onemogućena komunikacija sa Korisnikom, smatraće se da je dostavljanje ukupne pošte od strane KG-1 uredno izvršeno.


6. Punomoć


Član 8.

 1. Korisnik može svoja prava u vezi sa pružanjem/korištenjem usluga ostvarivati i posredstvom punomoćnika i u tu svrhu je potrebno dostaviti kao dokaz original ili ovjerenu kopiju generalne ili specijalne punomoći ovjerene od strane ovlaštenog organa, u kojoj je precizno naveden obim ovlaštenja opunomoćenika u vezi sa konkretnom uslugom.


 1. U slučaju otkazivanja punomoći, Korisnik je obavezan o tome obavijestiti KG-1 pismenim aktom; u protivnom, postupanja punomoćnika bez ili u prekoračenju ovlaštenja ne predstavljaju odgovornost KG-1 .


II TK USLUGE KOJE PRUŽA KG-1


Usluge


Član 9.

U smislu ovih Opštih uslova, TK usluge KG-1 obuhvataju kako slijedi: priključenje i pristup na TV mrežu KG-1 , usluge pristupa Internetu i druge usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata i slika, intergrisane usluge, multimedijalne usluge, usluge s dodatom vrijednosti, kao i druge usluge koje se pružaju na osnovu ovih Opštih uslova, a čija je ponuda utvrđena Cjenovnikom i Specifičnim uslovima.
III CIJENE TK USLUGA


1. Opšte odredbe


Član 10.

 1. Cijene, principi obračuna i uslovi pružanja/korištenja konkretne usluge KG-1 utvrđuju se Cjenovnikom i/ili Specifičnim uslovima.


 1. Cijena usluge zavisi od vrste TK usluge, a može obuhvatati cijenu pristupa usluzi, cijenu ponuđenog tehničkog rješenja, cijenu pretplate/naknade, cijenu zakupa, cijenu ostvarenog TK saobraćaja i druge naknade u skladu sa Cjenovnikom.


 1. Izmjene uslova i cijena usluga KG-1 je dužan objaviti trideset dana prije njihovog stupanja na snagu, osim u slučaju uvođenja u ponudu novih usluga koje se mogu primjeniti od dana objave istih.


 1. Obračunski period je jedan kalendarski mjesec ukoliko nije drugačije utvrđeno Cjenovnikom i/ili Specifičnim uslovima.


 1. Obračun korištenja ugovorenih usluga započinje momentom priključenja terminalne opreme Pretplatnika i/ili aktiviranja usluge.


 1. Obračun drugih eventualnih obaveza Pretplatnika, u vezi sa realizacijom zahtjeva i uključenjem usluge, izvršiće se prema predračunu i konačnom obračunu troškova na osnovu utroška materijala i drugih kalkulativnih elemenata cijene prema ispostavljenim radnim nalozima.


 1. U slučaju zvanične promjene cijene ugovorenih usluga, po proceduri u skladu sa pozitivnim propisima, cijena će se automatski prilagođavati u fazi obračuna.


Član 11.

 1. KG-1 zadržava pravo da, uz prethodnu obavijest Korisniku usluga u skladu sa važećim propisima, uvede, promijeni ili iz ponude povuče korisničke pakete, tarifne opcije, tarifne modele, određenu brzinu prijenosa, kao i pojedine usluge.


 1. U slučaju promjene korisničkih paketa i/ili tarifnih opcija i/ili tarifnih modela i/ili brzina prijenosa, odnosno uslova pružanja pojedine usluge, Korisnik usluga, ukoliko ne otkaže Uslugu u skladu sa ovim Opštim uslovima, istu nastavlja koristiti pod promijenjenim uslovima bez potrebe za dodatnim radnjama od strane Korisnika usluga.


 1. Ukoliko KG-1 prestane sa pružanjem pojedinih korisničkih paketa i/ili tarifnih opcija i/ili tarifnih modela i/ili brzina prijenosa iz bilo kojeg razloga (npr. protek vremena za koje je bilo izdato odobrenje nadležnog organa za pojedinu uslugu, promjena tržišnih okolnosti), korištenje pojedine usluge nastavit će se obračunavati po standardnim cijenama i uslovima KG-1 koji važe u to vrijeme ili po cijenama i uslovima koje u tu svrhu utvrdi KG-1 u postupku migracije Korisnika usluga.


 1. Za primjenu izmjene ponude usluga iz prethodnog stava, kao i izmjenjenih uslova i cijena usluga KG-1 koji su u bilo kojem smislu nepovoljniji za Korisnike, pored obaveze javnog objavljivanja, KG-1 će, najmanje trideset dana prije primjene izmjena, pismenim ili elektronskim putem, uključujući SMS, obavijestiti postojeće Korisnike na koje se najavljene izmjene odnose o namjeravanim izmjenama i pravu Korisnika u pogledu važećeg ugovora.


 1. U slučaju primjene izmijenjenih cijena i uslova usluga, koji su u potpunosti nepovoljni za Korisnike u odnosu na zaključeni ugovor, postojeći Korisnik na kojeg se izmjene odnose ima pravo raskinuti ugovorni odnos sa KG-1 bez naknade, odnosno ima pravo na povrat neiskorištenog a uplaćenog novčanog iznosa u roku od trideset dana od dana objave tih izmjena, osim u slučaju da su te izmjene posljedica regulatornih obaveza, izmjena poreza na dodatnu vrijednost ili posljedica izmjena veleprodajnih cijena i drugih obaveza utvrđenih od strane nadležnih institucija na koje operator TK usluga nema utiecaj.


Član 12.

KG-1 može davati posebne uslove poslovnim korisnicima u cilju kvalitetnijeg plasmana usluga prema kriterijima i metodologiji definisanoj Odlukom Uprave društva i/ili Cjenovnikom i/ili Specifičnim uslovima konkretne usluge na osnovu trajanja ugovornog ugovora sa KG-1 ; visine ostvarenog saobraćaja u prethodnom periodu, očekivanog prihoda od pretplatnika, dužine obaveznog trajanja pretplatničkog odnosa, posebnog značaja Korisnika/Pretplatnika i poslovnih ciljeva.


2. Cijena pristupa usluzi


Član 13.

Cijena pristupa usluzi podrazumijeva jednokratni iznos novca koji se naplaćuje od Korisnika kao naknada za stvorenu mogućnost pristupa usluzi.3. Cijena pretplate i naknade


Član 14.

 1. Cijena stavljanja resursa mreže KG-1 na raspolaganje Pretplatniku, odnosno omogućavanja korištenja usluge, utvrđuje se u Cjenovniku u vidu pretplate/naknade.


 1. Mjesečna pretplata/naknada za prvi i posljednji mjesec pružanja usluge obračunat će se srazmjerno broju dana korištenja usluge u mjesecu u kojem je izvršena aktivacija usluge, odnosno u kojem je prestao ugovorni odnos za konkretnu uslugu, osim ako Cjenovnikom i/ili Specifičnim uslovima za predmetnu uslugu nije utvrđeno drugačije.


 1. U cijenu pretplate/naknade može biti uključena i određena količina saobraćaja i/ili novčana vrijednost tarifnog paketa, što se utvrđuje Cjenovnikom.


4. Cijena ostvarenog saobraćaja


Član 15.

 1. Cijena ostvarenog saobraćaja određena je prema vrsti usluge, saobraćaja, mreže, zoni zemlje s kojom je veza uspostavljena, te vremenu u kojem je veza uspostavljena, prema trajanju primijenjene obračunske jedinice, odnosno prema količini ostvarenog podatkovnog saobraćaja/prenesenih podataka.


 1. Obračunske jedinice su vremenski/količinski intervali putem kojih se obračunava i naplaćuje ostvareni saobraćaj. Obračunavaju se i naplaćuju uvijek cijele obračunske jedinice (npr. poziv se obračunava i naplaćuje kao zbir obračunskih jedinica za vrijeme trajanja poziva, a obračunska jedinica unutar koje je završio poziv obračunava se kao cijela obračunska jedinica).IV ODNOSI S KORISNICIMA


1. Kvalitet usluga


Član 16.

 1. KG-1 pruža usluge u skladu sa važećim standardima i normama Evropskog instituta za TK standarde (ETSI), normama Europskog odbora za normizaciju/Europskog odbora za elektro-tehničku normizaciju (CEN/CENLEC) i odlukama, preporukama i drugim propisima RAK-a i Međunarodne TK unije (ITU), te osigurava odgovarajući kvalitet u tom smislu, odnosno stvara tehnološke pretpostavke za njihovu primjenu.


 1. U cilju osiguranja ispravnog i neometanog rada svog TK sistema KG-1 će redovno održavati, nadograđivati i modernizovati svoje mrežne kapacitete, te nadzirati funkcionisanje i kvalitet usluge u skladu sa tehničkim standardima, propisima i planovima održavanja za ispravno i neometano korištenje usluga. KG-1 preduzima najveće napore u cilju postizanja efikasnog korištenja mrežnih resursa i sprječavanja zagušenja mreže.


 1. KG-1 se obavezuje da će eventualne smetnje i poremećaje u svojoj TK mreži detektovati i otkloniti u najkraćem mogućem roku, te o istom obavijestiti Korisnika u skladu sa raspoloživim tehničkim mogućnostima, izuzev u slučajevima kada je samo otklanjanje smetnje očigledno i posebna obavijest Korisniku nije potrebna.


 1. KG-1 će u normalnim uslovima otkloniti tehničku smetnju u pružanju osnovnih usluga do završne tačke mreže u roku 24 sata od trenutka prijave ukoliko priroda tehničke smetnje to dozvoljava.


 1. Korisnicima kojim je uslov iz prethodnog stava neprihvatljivo dug KG-1 može ponuditi ugovor o nivou kvalitete (Service Level Agreement) ukoliko je isti u ponudi KG-1 za konkretnu uslugu.


 1. KG-1 nije odgovoran za štetu nastalu usljed neispravnosti terminalne opreme na strani Pretplatnika i instalacije od završne tačke TK mreže do Pretplatnika, odnosno za štetu za koju je odgovoran Pretplatnik, kao ni za štetu koja Pretplatniku nastane slučajno u toku održavanja TK mreže KG-1 ili usljed događaja koji se smatraju ''višom silom'' kao što su velike vremenske nepogode, potresi, poplave, ratovi, štrajk i slično.


2. Podnošenje zahtjeva za pružanje/korištenje usluge


Član 17.

 1. Proces između Korisnika i KG-1 u vezi sa ugovaranjem pružanja/korištenja usluga započinje dostavljanjem Zahtjeva KG-1.


 1. Izuzetak od prethodnog stava predstavljaju ugovori koji se zaključuju na temelju javnog poziva, odnosno ugovori kod kojih je komunikacija između KG-1 i Korisnika inicirana javnim pozivom za dostavu ponude, a započinje dostavom ponude KG-1.


 1. Zahtjev za pružanje usluga se u pravilu podnosi u pismenom obliku na važećem obrascu na prodajnim mjestima KG-1 , odnosno putem drugih kanala komunikacije sa Korisnikom ustanovljenih od strane KG-1.


Član 18.

 1. Zahtjev se obavezno potpisuje i/ili ovjerava od strane Korisnika.


 1. Potpisivanjem Zahtjeva Korisnik prihvata Opšte uslove, Specifične uslove korištenja usluge i obavezuje se poštivati prava intelektualnog vlasništva.


 1. Usluge koje uključivanjem/dodjeljivanjem mogu prouzrokovati troškove Korisniku i/ili trećoj strani, bez preduzimanja radnje za pokretanje navedene usluge od strane Korisnika, uključuju se samo na zahtjev Korisnika. Ovo se ne odnosi na puštanje novih funkcionalnosti kojim se poboljšavaju mogućnosti korištenja postojećih usluga, o čemu će Korisnik prethodno biti obaviješten.


 1. Potpisom zahtjeva Korisnik daje svoju izričitu saglasnost KG-1 da može koristiti njegove lične podatke za potrebe vlastitih evidencija. Korisnik nadalje daje svoju saglasnostd a KG-1 , u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, lične podatke Korisnika može obrađivati u zakonom dopuštene svrhe. Korisnik je saglasan da KG-1lične podatke može proslijediti finansijskim institucijama, bankama kreditorima, odnosno agencijama za naplatu potraživanja, društvima registrovanim za djelatnost provjere kreditne sposobnosti i nadležnim organima u cilju ispunjenja zakonskih obveza, provjere platežne sposobnosti, smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Korisnika i KG-1, te umanjenja budućeg duga.


 1. Za Korisnike koji su potpisom Zahtjeva dali svoju saglasnost da ih KG-1 putem elektronskih sredstava za komunikaciju obavještava o novim proizvodima i uslugama smatrat će se da su saglasnost dali i za usluge i proizvode koje KG-1 pruža u saradnji sa Partnerima, a o čemu će Korisnici biti obaviješteni u zahtjevu za zasnivanje ugovornog odnosa, uz pravo da uskrate saglasnost.


3. Realizacija zahtjeva za korištenje usluge


Član 19.

 1. KG-1 se očituje o zahtjevu odmah ili najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana prijema zahtjeva i pri tome može prihvatiti taj zahtjev, što podrazumijeva pristupanje njegovoj realizaciji i uključenju usluge, ili odbiti zahtjev.

 2. Korisnik može odustati od Zahtjeva bez ikakvih obaveza prema KG-1 do momenta zaključivanja Ugovora, pod uslovom da za KG-1 nisu nastali troškovi u fazi realizacije Zahtjeva, kada je obavezan platiti cijenu izvršenih radova koja će se obračunati na osnovu ispostavljenih radnih naloga prema utrošku rada i materijala.


 1. Ukoliko na lokaciji priključenja ne postoje standardni tehnički uslovi za priključenje na mrežu KG-1 , KG-1 može uz saglasnost podnosioca Zahtjeva uspostaviti zamjensko tehničko rješenje za pristup zahtjevanoj usluzi ili uz obavijest podnosiocu Zahtjeva uvrstiti njegov zahtjev na listu čekanja ukoliko je to definisano Specifičnim uslovima te usluge.


 1. Po ispunjenju odgovarajućih tehničkih uslova, KG-1 će Pretplatniku koji ostvaruje pristup usluzi putem zamjenskog tehničkog rješenja omogućiti pristup putem standardnih tehničkih uslova za priključenje na mrežu KG-1, odnosno kontaktirati podnosioca zahtjeva čiji se zahtjev nalazi na listi čekanja u svrhu provjere zainteresovanosti za predmetnu uslugu.


 1. U slučaju da se u postupku realizacije zahtjeva ustanovi da se osnovna usluga ne može pružiti u skladu sa Opštim uslovima, KG-1 će donijeti formalnu odluku o odbijanju zahtjeva, u cijelosti ili djelimično, na koju Korisnik ima pravo žalbe.


 1. Ukoliko zahtjev nije odbijen u smislu prethodnog stava, smatra se da je zahtjev za korištenje usluge prihvaćen, nakon čega se pristupa zaključenju ugovora sa Korisnikom i uključenju terminalne opreme i/ili aktiviranju pojedinačne usluge u roku od najviše trideset dana od dana prihvatanja zahtjeva.


 1. Utvrđeni rokovi iz prethodnog stava mogu se produžiti iz opravdanih razloga, ali ne duže od trideset dana, odnosno ukoliko se radi o naročito složenim slučajevima, ne duže od šezdeset dana od dana podnošenja zahtjeva.


 1. Vrijeme u kojem KG-1 nije bio u mogućnosti da priključi korisničku terminalnu opremu u mrežu KG-1 iz razloga za koje je odgovoran Pretplatnik, neće biti uračunato u rok za priključenje i aktivaciju usluge.


 1. U slučaju odbijanja zahtjeva zbog nepostojanja tehničke mogućnosti za realizaciju podnosilac zahtjeva je saglasan da KG-1, po sticanju tehničke mogućnosti, radi informisanja o dostupnosti usluge, može kontaktirati podnosioca zahtjeva.


 1. U slučaju nepostojanja tehničke mogućnosti za pružanje konkretne usluge, KG-1 može, na zahtjev Korisnika, dostaviti ponudu tehničkog rješenja na komercijalnoj osnovi, a postupak po zahtjevu će se nastaviti nakon potpisivanja predračuna troškova od strane Korisnika i na taj način Korisnik daje saglasnost za nastavak realizacije zahtjeva.


 1. Zahtjev stranog državljanina za pružanje usluge biće prihvaćen ukoliko na poziv KG-1 a dostavi sredstvo obezbjeđenja plaćanja u skladu sa Cjenovnikom.


 1. Zahtjev za pružanje usluge na određeno vrijeme do tri mjeseca biće prihvaćen od strane KG-1 ukoliko Pretplatnik izvrši uplatu akontacije u skladu sa Cjenovnikom, koja se uračunava u ispunjenje obaveze u fazi konačnog obračuna.


 1. Pretplatnik koji podnosi Zahtjev za novu ili neku od promjena na već korištenim uslugama dužan je prethodno izmiriti sve dospjele obaveze prema KG-1 koje se odnose na istu vrstu usluga.


 1. Zahtjev čija je realizacija vezana za tačno utvrđeni datum od strane Korisnika podnosi se najmanje petnaest dana prije traženog datuma realizacije.


 1. Korisnik je dužan osigurati ispravnu instalaciju na svojoj strani i/ili nabaviti korisničku terminalnu opremu koja zadovoljava propisane tehničke uslove.


 1. Pretplatnik će o svom trošku omogućiti KG-1 pristup objektu na lokaciji priključenja, odnosno omogućiti korištenje nekretnine Pretplatnika bez naknade, kao i preduzeti ostale potrebne radnje u skladu sa uputama KG-1 u mjeri u kojoj je to potrebno za provođenje radova ispitivanja, instaliranja, nadogradnje, modernizacije i održavanja TK mreže, TK priključne linije i/ili TK terminalne opreme, odnosno pružanja zahtijevane usluge. U tom slučaju KG-1 će osigurati i instalirati terminalnu opremu u prostorijama Pretplatnika. KG-1 će pri tome upotrijebiti postojeću kućnu instalaciju do prostorija Pretplatnika. Vrijeme u kojem KG-1 nije omogućen pristup objektu na lokaciji priključenja iz razloga koji su izvan kontrole KG-1 neće biti uračunato u rok za priključenje terminalne opreme i aktivaciju usluge.


Član 20.

 1. KG-1 može odbiti zahtjev za pružanje usluge u slučaju kada posumnja da bi podnosilac zahtjeva mogao zloupotrijebiti traženu uslugu i/ili neće biti u mogućnosti podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za korištenje iste vrste TK usluge.

 2. Ako podnosilac zahtjeva, čiji zahtjev je odbijen zbog sumnje u mogućnost podmirenja dugovanja, pruži odgovarajuće osiguranje plaćanja kao što su bankarska garancija, depozit i sl., KG-1 će prihvatiti taj zahtjev.


 1. KG-1 može odbiti Zahtjev i ukoliko:


1. ne postoji tehnička mogućnost ili nije prihvaćeno ponuđeno tehničko rješenje od strane Korisnika;


2. Korisnik ne ispuni sve uslove za pružanje usluga, a naročito ako:

a) Korisnik ne dostavi potrebne identifikacione i druge dokumente u skladu sa pštim uslovima, niti u naknadno ostavljenom roku od sedam radnih dana;

b) prilikom provjere se utvrdi nepostojanje platežne sposobnosti, odnosno potrebnog stepena boniteta Korisnika, za stupanje u ugovorni odnos sa KG-1;

c) Korisnik – fizičko lice nema poslovnu sposobnost niti valjano odobrenje zakonskog zastupnika;

d) na zahtjev KG-1 ne pruži odgovarajuće osiguranje plaćanja (uplatadepozita, avansa, bankarska garancija, kreditna kartica i sl.);

e) ne plati dug u skladu sa članom 29. stav (13) Opštih uslova;

f) nije dostupan na prijavljenoj adresi;

g) ne osigura ispravnu pretplatničku instalaciju, odnosno ne izvrši druge radnje u cilju stvaranja tehničkih pretpostavki za priključenje terminalne opreme, ukoliko priroda usluge zahtjeva takvu aktivnost Pretplatnika;

h) ako postoji sumnja da podnosilac zahtjeva zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati neku od usluga koje pruža KG-1 ili ako omogućava trećoj osobi zloupotrebu tih usluga, kao i ako podnosilac zahtjeva prikrije, odnosno ne prijavi, zloupotrebu tih usluga od strane trećih lica;

i) ne osigura uslove za priključenje korisničke terminalne opreme (npr.napajanje električnom energijom i sl.) za postojeće kapacitete pristupne mreže;


3. iz drugih razloga u skladu sa Opštim uslovima i Cjenovnikom.


4. Zasnivanje i trajanje ugovornog odnosa

4.1 Ugovaranje pružanja/korištenja usluga


Član 21.

 1. Stupanjem na snagu Opštih uslova podrazumijeva se da je KG-1 saglasan da zaključi ugovor o pružanju/korištenju usluga (u daljem tekstu: Ugovor) sa svakim trećim licem koje prihvata i ispunjava objavljene Opšte uslove.


 1. U postupku ugovaranja pružanja/korištenja usluga i realizacije ugovora, KG-1 i Korisnik usluga će poštovati načelo savjesnosti i poštenja. Ugovorne strane se ne mogu pozivati na bilo koju odredbu Opštih uslova čija primjena bi bila protivna ovom načelu.


 1. KG-1 zadržava pravo da uslovi pružanje usluge ugovaranjem količine saobraćaja ili njegovog novčanog izraza, uplatom akontacije, depozita ili davanjem od strane Pretplatnika drugog sredstva plaćanja u korist KG-1.


 1. Postupak zaključivanja Ugovora pokreće Korisnik podnošenjem zahtjeva za pružanje usluga ili prihvatanjem ponude upućene od strane KG-1 po pozivu Korisnika.


 1. Korisnik usluge ima pravo da prije zaključenja Ugovora, bez naplate, dobije obrazac Ugovora koji će sadržavati odredbe ugovora koje će se primjenjivati na pružanje usluge i koji odgovara tekstu Ugovora koji će se potpisati, odnosno koji predstavlja sam taj Ugovor. Korisnik će imati dovoljno vremena da razmotri prijedlog Ugovora i da svoju saglasnost na njega.


 1. KG-1 će Korisniku dati sva pojašnjenja u vezi sa sadržajem Ugovora ili primjenom drugih odredbi kojim se tumači Ugovor.


Član 22.

Prava i obaveze iz ugovornog odnosa između KG-1 i Korisnika počinju teći od dana zaključenja Ugovora, odnosno od dana prihvatanja zahtjeva za usluge kod kojih se zahtjev, u skladu sa ovim Opštim uslovima, smatra aneksom Ugovora. Naplata usluga započinje sa danom uključenja usluge.


Član 23.

KG-1 zadržava pravo da korisnicima usluga prilikom ugovaranja usluga dodijeli jedinstveni identifikator koji se dodjeljuje u cilju identifikacije Korisnika kao postojećeg prilikom izmjena ugovora ili ugovaranja novih usluga u narednom periodu.


4.2 Oblik i zaključivanje Ugovora


Član 24.

 1. Izbor oblika i kreiranje obrazaca ugovora je u nadležnosti KG-1.


 1. Ugovor se u pravilu zaključuje u pismenom obliku po principu „jedan ugovor – jedan Pretplatnik“ bez obzira na vrstu i količinu usluga čije korištenje se ugovara.


 1. Ugovor između Korisnika i KG-1 stupa na snagu danom obostranog potpisa.


 1. Varijanta unaprijed kreiranog obrasca Ugovora se u pravilu sastoji od dva dijela:

a) Prvi dio obrasca ugovora, koji se ne može „ad hoc“ mijenjati, sadrži odredbe koje na opšti način regulišu prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa pružanjem/korištenjem usluga.

b) Drugi dio obrasca ugovora, koji se u većem dijelu popunjava ili kreira u skladu sa prihvaćenim Zahtjevom Korisnika za pružanje/korištenje osnovnih usluga, u smislu Cjenovnika, predstavlja dodatak/aneks prvom dijelu obrasca Ugovora, sadrži podatke o vrsti, nazivu i količini, kao i druge podatke u vezi sa instalacijom usluge, koji u potpunosti utvrđuju identitet osnove usluge čije pružanje/korištenje se ugovara između ugovornih strana.


 1. Ukoliko je korištenje osnovne usluge ugovoreno, svaki podneseni Zahtjev Pretplatnika za povećanje količine osnovnih usluga realizovaće se zaključivanjem novog dodatka/aneksa Ugovora.


 1. Ukoliko Pretplatnik u podnesenom Zahtjevu ne traži novu osnovnu uslugu u smislu prethodnog stava, već izmjenu u vezi sa ugovorenom osnovnom uslugom ili korištenje dodatnih usluga u smislu Opštih uslova i Cjenovnika, ovakav Zahtjev će se smatrati aneksom ugovora i stupiće na snagu danom prihvatanja od strane KG-1.


 1. Smatraće se da je KG-1 prihvatio Zahtjev iz prethodnog stava ukoliko je izvršio uključenje tražene usluge, odnosno izvršio traženu izmjenu u vezi sa ugovorenom osnovnom uslugom.


4.3 Trajanje ugovornog odnosa


Član 25.

 1. Ugovor se u pravilu zaključuje na neodređeno vrijeme uz mogućnost ugovaranja obaveznog trajanja ugovornog odnosa. Period obaveznog trajanja ugovornog odnosa i početak perioda obaveznog trajanja se utvrđuje Ugovorom i/ili Specifičnim uslovima konkretne usluge, odnosno ponudom KG-1 prihvaćenom od strane Korisnika.


 1. Obavezno trajanje ugovornog odnosa za konkretnu uslugu ne može trajati duže od dvije godine, izuzev u slučaju kada pravno lice u svojstvu pretplatnika zahtijeva duži period obaveznog trajanja ugovornog odnosa.


 1. Ugovor se može zaključiti i na određeno vrijeme. Ukoliko je ugovor zaključen na određeno vrijeme u skladu sa Cjenovnikom cijena pružene usluge se naplaćuje putem akontacije ili uz obavezu dostavljanja nekog od sredstava obezbjeđenja plaćanja u skladu sa Opštim uslovima.


 1. KG-1 zadržava pravo da za pojedine usluge utvrdi ugovaranje sa probnim periodom koji će se realizovati u skladu sa ugovorom i Specifičnim uslovima za konkretnu uslugu.


 1. U toku probnog perioda Pretplatnik ostvaruje pravo na raskid ugovora bez naknade sa obavezom plaćanja realizovanog saobraćaja, pristupne i mjesečne naknade za taj period korištenja.


 1. U slučaju posebnih ponuda (promotivna prodaja, posebni paketi, kreditiranje Korisnika, asemblirana usluga i slično) KG-1 i Pretplatnik mogu ugovoriti i posebne oblike i rokove obaveznog trajanja ugovornog odnosa za pojedine usluge, po Cjenovniku ili pojedinačnim odlukama KG-1.


 1. Ako tokom roka obaveznog trajanja ugovornog odnosa za ugovorenu osnovnu uslugu Pretplatnik prihvati dodatnu posebnu ponudu, slijedeći period obaveznog trajanja počinje teći tek nakon isteka već ugovorenog roka obaveznog trajanja ukoliko nije drugačije utvrđeno Cjenovnikom i/ili Specifičnim uslovima.


5.1. Prijenos prava korištenja


Član 26.

 1. U slučaju smrti Korisnika, prestanka postojanja pravnog lica, trajnog iseljenja Korisnika iz stana/prostora u kojem se nalazi korisnička terminalna oprema ili promjene vlasništva na stanu/poslovnom prostoru, ukoliko Ugovor nije prestao da važi iz bilo kojih razloga, KG-1 će dozvoliti prijenos prava korištenja usluge na treće lice ukoliko ispunjava uslove utvrđene Opštim uslovima sa istim pravnim posljedicama kao kod ustupanja Ugovora.


 1. Ukoliko je u skladu sa prethodnim stavom korisnička terminalna oprema isključena, pravo iz prethodnog stava se može koristiti do isticanja roka privremenog isključenja iz ovih razloga, u skladu sa Opštim uslovima.

Član 27.

Pravo iz prethodnog člana mogu ostvariti slijedeća lica na osnovu pismene ponude KG-1 a ili na lični zahtjev:

a) Bračni partner ili član porodičnog domaćinstva umrlog Pretplatnika ili Pretplatnika koji je trajno napustio stan/poslovni prostor a nije zatražio preseljenje usluge odnosno priključka na novu lokaciju, pri čemu supružnik ima prednost nad ostalim članovima porodičnog domaćinstva;

b) Lice koje je postalo vlasnik stana/prostora u kojem se nalazi priključak za korištenje ugovorenih usluga;

c) Pravni sljednik.


Član 28.

 1. Prijenos prava korištenja će se realizovati zaključivanjem Ugovora/aneksa ugovora sa novim Korisnikom.


 1. Ukoliko se radi o pravnom licu koje kao pravni sljednik vrši prijenos prava korištenja na većem broju priključaka, prijenos će se realizovati zaključivanjem po jednog ugovora/aneksa ugovora za svaku vrstu usluge na kojem će se zbirno navesti svi priključci za koje se vrši prijenos.


Član 29.

Za ostvarivanje prijenosa prava korištenja, pored odgovarajućih uslova utvrđenih za ustupanje ugovora, u skladu sa Opštim uslovima potrebno je da se ispune i slijedeći uslovi:

a) Da je od trajnog napuštanja prostora proteklo najmanje tri mjeseca, osim u slučaju smrti Pretplatnika ili prestanka postojanja pravnog lica kada se zahtjev može podnijeti i prije isteka tog roka;

b) Da Pretplatnik, u slučaju trajnog preseljenja ili prodaje nekretnine, u roku od tri mjeseca od napuštanja prostora u kojem se nalazi priključak nije zatražio preseljenje usluge odnosno priključka na drugu geografsku lokaciju;

c) Da se od strane lica na koje se prenosi pravo korištenja usluge izvrši plaćanje duga iz ugovornog odnosa Pretplatnika, ukoliko postoji, prije zaključenja ugovora;

d) Da lice koje podnosi zahtjev ili prihvati ponudu KG-1 za prijenos prava korištenja usluga dostavi validne dokaze kojim se mogu nesporno utvrditi činjenice koje predstavljaju pravnu osnovu za ostvarivanje prijenosa prava korištenja (smrt Pretplatnika, trajno napuštanje prostora ili prodaja nepokretnosti).

Kao validne KG-1 će prihvatiti dokumente kao što su umrlica, tzv. kućna lista, ovjerena izjava supružnika odnosno drugog člana porodičnog domaćinstva da je Pretplatnik trajno napustio prostor u kojem se nalazi priključak, ugovor o prodaji stana/poslovnog prostora, itd.


Član 30.

 1. Pod članom porodičnog domaćinstva, u smislu ovih Opštih uslova, podrazumijevaju se supružnici, odnosno vanbračni supružnici, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje), otac, majka, očuh, maćeha, usvojilac, dedo/deda i nana/baka (po ocu i majci), braća i sestre i unuci.


 1. KG-1 će izvršiti prijenos na bilo koje lice/člana porodičnog domaćinstva koje podnese zahtjev, odnosno prihvati ponudu KG-1 i ispuni ostale utvrđene uslove.


 1. U slučaju spora između članova porodičnog domaćinstva koji je nastao nakon prijenosa prava korištenja usluge na nekoga od članova porodičnog domaćinstva, KG-1 će izvršiti privremeno isključenje i pismeno zatražiti da članovi porodičnog domaćinstva sporazumno odrede lice na koje se pravo korištenja usluga može prenijeti; u protivnom, smatraće se da je ugovor prestao da važi jednostranim otkazom posljednjeg dana utvrđenog roka.


5.2 Promjena podataka o Korisniku

Član 31.

 1. Pod promjenom podataka o Korisniku podrazumijeva se promjena imena, prezimena, naziva pravnog lica i slično, čija posljedica nije promjena ličnosti/pravnog subjektiviteta Korisnika.


 1. Promjena podataka o Korisniku vrši se na osnovu podnesenog pismenog zahtjeva Korisnika uz obavezu prilaganja validnog dokaza o izvršenim promjenama, a realizuje se ažuriranjem korisničkih podataka na svim nivoima unutar KG-1.


5.3 Promjena lokacije priključka


Član 32.

 1. Promjena lokacije priključka biće omogućena na zahtjev Pretplatnika ukoliko je to utvrđeno u Cjenovniku za konkretnu uslugu i ukoliko postoji tehnička mogućnost za realizaciju.


 1. U cilju korištenja usluge Pretplatnik je dužan platiti sve dospjele obaveze u vezi sa konkretnom uslugom za koju se podnosi Zahtjev za promjenu lokacije priključka.


 1. U realizaciji zahtjeva Pretplatnika KG-1 za promjenu lokacije priključka u okviru KG-1 , izvršiće se isključenje korisničke terminalne opreme na ranijoj adresi sa datumom određenim u Zahtjevu.


 1. Ukoliko ne postoje tehničke mogućnosti za omogućavanje korištenja usluge na traženoj geografskoj lokaciji označenoj u Zahtjevu, KG-1 će Pretplatniku ponuditi zamjensko tehničko rješenje na novoj lokaciji ako postoji tehnička mogućnost za isto ili izvršiti raskid Ugovora za predmetnu uslugu i staviti na listu čekanja.

Pretplatnik je dužan izmiriti obaveze ugovorene po osnovu korištenja asemblirane usluge kao i sve pogodnosti u vezi sa konkretnom uslugom.


 1. Nakon sticanja tehničke mogućnosti Pretplatniku će se ponuditi ponovna instalacija predmetne usluge bez plaćanja pristupne takse, uz obavezu plaćanja cijene za uslugu promjene lokacije priključka definisane u Cjenovniku.


8. Podrška korisnicima


Član 33.

Podrška korisnicima podrazumijeva informisanje Korisnika, rješavanje zahtjeva, žalbi i podršku pri uspostavljanju i korištenju TK usluga. Podrška korisnicima se pruža putem kancelarije KG-1 , Kontakt centra, tehničkih službi, ovlaštene web stranice, e-maila, pošte ili na drugi način.


Član 34.

Korisnik je izričito saglasan da njegovi razgovori sa Službom za podršku korisnicima KG-1 (Kontakt centar) mogu biti snimljeni i to u svrhu internog praćenja pružanja Usluga prema Korisnicima i poboljšanja kvaliteta Usluga, za potrebe rješavanja prigovora, te kao dokaz u slučaju sudskih i drugih postupaka u vezi sa pružanjem Usluga. Korisnik će o snimanju razgovora biti upoznat u na poruci prilikom pozivanja Kontakt centra.


9. Iznajmljivanje korisničke terminalne opreme


Član 35.

 1. Usluga iznajmljivanja korisničke terminalne opreme se pruža nakon uplate depozita u skladu sa Cjenovnikom.


 1. Korisnik je dužan vratiti iznajmljenu korisničku terminalnu opremu u roku od 48 sati od dana isteka roka utvrđenog za iznajmljivanje u ispravnom stanju.


 1. Korisnik je dužan nadoknaditi štetu KG-1 koja je nastala usljed oštećenja, krađe ili gubitka SIM kartice i/ili korisničke terminalne opreme u vrijednosti korisničke terminalne opreme procijenjenoj od strane KG-1.


10. Zloupotreba TK usluga

Član 36.

 1. Pod zloupotrebom usluga podrazumijeva se neovlašteno i nenamjensko korištenje usluga i/ili mreže KG-1 u smislu pozitivnih zakonskih i drugih propisa iz ove oblasti, korištenje usluga suprotno utvrđenim pravilima korištenja usluga, cilju ili namjeni radi kojih se korištenje usluga ugovara, kao i suprotno načelu savjesnosti i poštenja i pravilima etike.


 1. Pod zloupotrebom u korištenju usluga se podrazumijeva naročito i slijedeće:

 1. Korištenje usluga i/ili mreže KG-1 u svrhu objavljivanja ili prenošenja sadržaja i podataka suprotno važećim propisima, kao i sadržaja i podataka koji su netačni, nepotpuni, uvredljivi i/ili zavaravajući, ili za koje se zna ili bi se moglo znati da su netačni, nepotpuni, uvredljivi i/ili zavaravajući, kao i na bilo koji drugi način kojim bi se mogao ugroziti sistem KG-1 ;

 2. Korištenje usluga i/ili usluga mreže KG-1 na način i u svrhe kojim se vrijeđaju ili mogu vrijeđati tuđa prava, te korištenje na način i u svrhe koji nisu u skladu sa pozitivnim propisima, što između ostalog uključuje tzv. slanje reklamnih ili promotivnih materijala bez pristanka primaoca, slanje neželjenih poruka, slanje nezakonitog odnosno nezakonito pribavljenog sadržaja kojim se vrijeđaju ili mogu vrijeđati tuđa prava intelektualnog vlasništva, neovlašteni pristup tuđem korisničkom računu ili resursima tuđih računara, uključujući pokušaj pristupa, davanje na upotrebu korisničkog imena i/ili drugih korisničkih identifikacijskih oznaka neovlaštenim trećim licima, ili svako omogućavanje korištenja korisničkih identifikacijskih oznaka neovlaštenim osobama, te sve druge radnje koje korisnicima onemogućavaju normalno korištenje usluga i svako drugo korištenje usluga i/ili mreže KG-1 suprotno pozitivnim propisima;

 3. Priključenje opreme koja ugrožava funkcionisanje TK mreže ili korištenje usluge na način koji proizvodi iste posljedice;

 4. Ustupanje ugovorene usluge na korištenje ili preprodaja usluge trećem licu, ukoliko isto za konkretnu uslugu nije omogućeno ili odobreno od strane KG-1;

 5. Dostavljanje od strane Korisnika krivotvorenih identifikacionih isprava/podataka ili lažnih izjava i sl. u cilju izbjegavanja plaćanja korištenja ugovorene usluge ili ugovaranja povoljnijih uslova korištenja usluga namijenjenih posebnim kategorijama Korisnika;

 6. Zlonamjerno slanje podataka/software-a (viruses, worms, trojan horses) kreiranih sa namjerom da se pristupi korisničkim podacima i/ili ugrozi servis;

 7. Posjedovanje, distribucija, slanje i primanje sadržaja koji se može okarakterisati kao ''dječija pornografija'';

 8. Neovlašteno pribavljanje informacija (šifre, brojevi kreditnih kartica, PIN kodovi, e-mail adrese) u cilju ostvarivanja protivpravne imovinske koristi;

 9. Objavljivanje, slanje ili prenošenje sadržaja koji su vlasništvo KG-1 bez odobrenja;

 10. Objavljivanje reklamnih ili promotivnih materijala na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena, kao i materijala koji sadrže netačne (lažne) informacije, navode ili tvrdnje vezane za usluge, Korisnike i opremu KG-1;

 11. Zloupotreba TK mreže KG-1 od strane Korisnika u svrhu sticanja protivpravne imovinske koristi za sebe ili treća lica;

 12. Korištenje usluge u svrhu direktne promocije bez prethodno pribavljene izričite saglasnosti Korisnika usluga koji je izložen direktnoj promociji;

 13. Ako KG-1 nakon zaključenja ugovora utvrdi postojanje bilo kojeg razloga koji bi da je ustanovljen u predugovornoj fazi bio osnova za odbijanje zahtjeva;

 14. Pravljenje mail-bombardera u cilju nedozvoljenog slanja velikog broja neželjenih e-mail poruka u kratkom vremenskom periodu na adresu jednog ili više primalaca ili slanje jedne neželjene e-mail poruke na veći broj e-mail adresa;

 15. Neovlašteni pokušaj pristupa i/ili prepravke bilo koje informacije vezane za bilo kojeg Korisnika usluga ili računarskog resursa koji ne pripadaju tom Korisniku;

 16. Dobijanje ili pokušaj dobijanja usluge ili servisa u svakom smislu u namjeri izbjegavanja plaćanja;

 17. Druge zloupotrebe u skladu sa Opštim uslovima, Cjenovnikom ili drugim zvaničnim aktom KG-1.


 1. Imajući u vidu da kompleksnost TK tehnologija koje podržavaju pružanje usluga i široka lepeza usluga iz ponude KG-1 ne dozvoljavaju sagledavanje svih vrsta i modaliteta mogućih zloupotreba, što ne smije dovesti do zanemarivanja problema zloupotreba uopšte, niti onemogućiti kontinuirani rad na otkrivanju i sprječavanju zloupotreba u korištenju usluga, KG-1 zadržava pravo da primijeni sankcije privremenog/trajnog isključenja i kada to nije eksplicitno ustanovljeno kao pravna osnova u Opštim uslovima, uvijek kada utvrdi postojanje zloupotrebe ili osnovane sumnje da je zloupotreba izvršena ili pokušana.


 1. Pravo korištenja sankcije privremenog/trajnog isključenja kao mehanizma za zaštitu interesa pretplatnika i KG-1 zbog nedozvoljenih ponašanja Korisnika u korištenju usluga i zloupotreba koje mogu prouzrokovati štetu ili narušiti ugled KG-1, koristiće KG-1 naročito ako na osnovu činjeničnog stanja utvrdi da se radi ili bi se moglo raditi o nedozvoljenom usmjeravanju TK prometa ili drugih aktivnosti zbog kojih bi mogla nastati šteta za KG-1 ili Korisnike usluga.

11. Prekomjerna potrošnja


Član 37.

 1. U svrhu zaštite Korisnika svojih usluga KG-1 će nadzirati uobičajeno ponašanje Pretplatnika u vezi sa upotrebom javnih TK usluga, te ih u najkraćem mogućem roku upozoriti o neuobičajenom i iznenadnom povećanju troškova korištenja TK usluga tokom svakog pojedinačnog obračunskog perioda.


 1. U slučaju opravdane sumnje de se vrši zloupotreba u korištenju usluga KG-1 će upozoriti Pretplatnika na primjeren način, a Pretplatniku može po upozorenju obustaviti pružanje određene usluge, ovisno o tehničkim mogućnostima za to.


 1. KG-1 zadržava pravo da, radi smanjenja rizika od neovlaštenog korištenja usluga i mogućeg nastanka štete Pretplatniku i/ili KG-1 , te u cilju umanjenja budućeg duga, privremeno isključi Uslugu. U slučaju privremenog isključenja po prethodnom upozorenju a u cilju zaštite od prekomjerne potrošnje, zloupotrebe i prijevare u mreži, KG-1 može usloviti ponovno uključenje Usluge prijevremenim plaćanjem novčanog iznosa koji predstavlja realizovana a nedospjela potraživanja za tekući obračunski period.


 1. Pretplatnik je upoznat da upozorenje o povećanoj potrošnji može kasniti ako je do takvog povećanja došlo za vrijeme boravka Pretplatnika izvan teritorije Bosne i Hercegovine, obzirom da podatke o saobraćaju ostvarenom u roaming-u KG-1 zaprima od drugih operatora.


 1. KG-1 zadržava pravo da preduzme sve potrebne mjere upravljanja mrežnim resursima u slučaju prekomjernog korištenja usluga i/ili ponuda, odnosno u slučaju zloupotrebe mreže, a radi očuvanja sigurnosti i cjelovitosti elektronske komunikacijske mreže i usluga KG-1 , te održavanja kvaliteta i dostupnosti Usluga svim korisnicima.)


 1. Pojedinačne usluge koje pretplatniku omogućavaju postavljanje ograničenja ili kontrole potrošnje bit će definisane Cjenovnikom i/ili Specifičnim uslovima.


12. Terminalna oprema

Član 38.

 1. Terminalna oprema koja se priključuje na TK mrežu mora zadovoljiti tehničke uslove utvrđene standardima iz pripadajuće oblasti, koji se primjenjuju na području BiH, kao i slijedeće:

a) Zahtjeve za zaštitu zdravlja i sigurnosti Korisnika i svih drugih osoba;

b) Zahtjeve zaštite u vezi s elektro-magnetnom kompatibilnošću;

c) Ekološke zahtjeve u skladu s važećim lokalnim i međunarodnim ekološkim normama i praksama.


 1. KG-1 zadržava pravo da uskrati priključenje ili privremeno isključi Terminalnu opremu i u slučaju ako Terminalna oprema ima propisane certifikate, ako takva Terminalna oprema može uzrokovati štetne smetnje ili smetnje u funkcioniranju TK mreže KG-1.


 1. Korisnik se obavezuje da će održavati Terminalnu opremu tako da se prilikom korištenja iste ne narušava povezanost i nivo kvaliteta Usluga, kao i sigurnost i integritet TK mreže KG-1.


 1. Pretplatnik se obavezuje da neće otvarati, oštetiti, niti na bilo koji način mijenjati Terminalnu opremu koja je u vlasništvu KG-1 , te da navedenu opremu neće premjestiti s lokacije priključenja za koju je namijenjena. Cjelokupno održavanje i sve izmjene instalirane TK terminalne opreme u vlasništvu KG-1 mogu obavljati isključivo osobe za to ovlaštene od strane KG-1 , osim ako nije izričito drugačije navedeno u Specifičnim uslovima za konkretnu uslugu.


 1. Pretplatnik odgovara za svu štetu nastalu zbog nepravilnog, odnosno neovlaštenog korištenja ili zloupotrebe TK terminalne opreme koja je u vlasništvu KG-1. Pretplatnik se obavezuje da će odmah izvijestiti KG-1 o svakom nedostatku, oštećenju, gubitku ili krađi terminalne opreme u vlasništvu KG-1.


Član 39.

 1. Korisnik je dužan omogućiti ovlaštenim licima KG-1 pristup TK opremi, neposredni pregled na strani Korisnika radi obavljanja TK radova, pregleda ispravnosti u slučaju sumnje u ispravnost iste, odnosno u slučaju da Korisnik izvrši premještaj svoje TK opreme na drugu lokaciju, otklanjanja smetnji na TK mreži i kontrolu namjenskog korištenja mrežne i korisničke terminalne opreme, izuzev ukoliko je u pitanju korisnička terminalna oprema pravnih lica koja imaju regulisan specijalni status u pogledu pristupanja objektima i opremi u tim objektima, u skladu sa zakonom, u toku radnog vremena uz prethodnu najavu.


Član 40.

 1. Pretplatnik je saglasan i prihvata da je KG-1 , radi omogućavanja ispravnog funkcionisanja usluge, ovlašten da daljinskim putem pristupi korisničkoj terminalnoj opremi (uključujući i pristup korisničkim oznakama na korisničkoj terminalnoj opremi).

 2. Daljinski pristup se ograničava na pregled korisničke terminalne opreme i to na način i u opsegu koji je nužan za potrebe ispitivanja ispravnosti funkcionisanja, definisanja postavki, te drugih radnji nužnih radi omogućavanja ispravnog funkcionisanja usluge KG-1.


Član 41.

 1. Korisnik je saglasan i prihvata da prilikom pregleda korisničke terminalne opreme može doći do privremenog prekida pružanja usluge kao nužne aktivnosti s ciljem omogućavanja ispravnog rada.


 1. KG-1 ne snosi odgovornost za nedostupnost usluge, nezadovoljavajući kvalitet usluge ili štetu koja bi mogla nastati ako Pretplatnik zamijeni TK terminalnu opremu bez saglasnosti KG-1 , ne osigura potrebnu konfiguraciju terminalne opreme ili ne prilagodi postojeću korisničku terminalnu opremu zahtjevima iz uslova usluge, ne postupi u skladu sa uputama KG-1 , ne instalira odgovarajući računarski program ili ne postavi kućnu instalaciju, odnosno ako je kućna instalacija, konfiguracija terminalne opreme ili instalacija računarskog programa neispravna ili neodgovarajuća, te ukoliko koristi terminalnu opremu na način koji je suprotan uputama KG-1 i ovim Opštim uslovima.


 1. U slučaju da se prilikom pregleda Terminalne opreme utvrdi neispravnost uzrokovanu od strane Korisnika, KG-1 zadržava pravo da privremeno isključi korisničku terminalnu opremu.


Član 42.

 1. KG-1 može ograničiti korisničku terminalnu opremu iz ponude Asemblirane usluge na rad unutar vlastite mreže. KG-1 će po isteku ugovorene obaveze ili u slučaju prijevremenog raskida ugovora Pretplatniku, na njegov zahtjev, bez naknade i u najkraćem mogućem roku omogućiti korištenje uređaja u ostalim mrežama.


 1. Korisnicima s ugovornim odnosom bez obaveznog trajanja opcija otključavanja terminalne opreme, odnosno korištenje uređaja u ostalim mrežama, bit će omogućena nakon dvanaest mjeseci korištenja usluge pod uslovom da izmire sve obaveze po osnovu kupovine terminalne opreme (preostali obroci/rate) i predoče račun o kupovini terminalnog uređaja.
13. Izdavanje računa

Član 43.

 1. KG-1 Korisnicima, osim Korisnicima unaprijed plaćene usluge (prepaid), ispostavlja mjesečne račune za obavljene Usluge i za druge naknade u skladu sa Cjenovnikom, sa rokom dospijeća navedenim na računu.


 1. Dužničko-povjerilački odnos (DPO) između KG-1 i Korisnika u vezi sa pruženom/korištenom uslugom nastaje posljednjeg dana obračunskog perioda (posljednjeg dana u mjesecu).


 1. Račun se u skladu sa zahtjevom Pretplatnika i ponudom KG-1 može ispostavljati u pismenom ili elektronskom obliku.


 1. Račun za obavljene TK usluge sadrži sve potrebne podatke koji Korisniku usluge omogućavaju provjeru ispravnosti obračuna, rok za plačanje računa, naznaku datuma do kojeg je pretplatnik dužan izvršiti plaćanje duga po prethodnim računima ukoliko isti postoji, uslove i rokove podnošenja prigovora, te kontakt podatke Službe za podršku korisnicima.


 1. KG-1 je dužan ispostaviti Pretplatniku račun za pruženu uslugu u roku od deset dana od dana nastanka dužničko-povjerilačkog odnosa.


 1. KG-1 zadržava pravo da račun za usluge koje su pružene a koje iz objektivnih razloga nije bilo moguće fakturisati u roku iz prethodnog stava, ispostavi i po isteku roka utvrđenog prethodnim stavom.


 1. Pretplatnik je dužan platiti račun u roku od dvadeset i pet dana od dana nastanka dužničko-povjerilačkog odnosa.


 1. Prigovori/reklamacije na iznos računa podnose se KG-1 u skladu sa članom 55. U suprotnom, smatra se da je Pretplatnik prihvatio račun.


14. Slanje obavijesti o dugu i opomena pred isključenje i tužbu


Član 44.

 1. U slučaju da Pretplatnik ne izvrši plaćanje po ispostavljenom računu, račun za slijedeći obračunski period će sadržavati i opomenu za plaćanje dospjelih obaveza po ispostavljenom računu za prethodni obračunski period. Račun/opomena se izdaje samo u slučajevima kada Korisnik ima dug za prethodni mjesec.


 1. Opomena sadržana u računu se smatra pismenom opomenom.


 1. Ukoliko Pretplatnik ne plati dospjeli dug do 25. u narednom mjesecu u odnosu na mjesec u kojem mu je dostavljen račun, KG-1 će Pretplatniku dostaviti Opomenu pred privremeno isključenje sa rokom plaćanja do 10. u narednom mjesecu.


 1. Ukoliko Pretplatnik ne postupi po nalogu iz opomene pred privremeno isključenje i ne plati dug do 10. u narednom mjesecu u odnosu na mjesec u kojem je Pretplatniku poslana Opomena pred privremeno isključenje, KG-1 može preduzeti sankciju privremenog isključenja u skladu sa Opštim uslovima.


 1. Prije pokretanja postupka sudske naplate duga KG-1 će dostaviti Pretplatniku opomenu pred utuženje kao poseban pismeni akt u cilju pokušaja rješavanja spora mirnim putem.


Član 45.

Ako zbog propusta Pretplatnika identifikacijski podaci o Pretplatniku ili broj računa ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, KG-1 će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što mu Pretplatnik predoči tačne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun.

Za kašnjenje Pretplatnika u plaćanju dospjelih potraživanja KG-1 ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.


15. Privremeno isključenje

Član 46.

KG-1 može privremeno isključiti korisničku terminalnu opremu i/ili obustaviti pružanje usluge, i to kako slijedi:

a) Ako nastupe tehničke smetnje u TK mreži koju Korisnik koristi ili na terminalnom uređaju koji je u vlasništvu KG-1 – do otklanjanja smetnji;

b) Ako se izvode radovi na rekonstrukciji ili proširenju TK mreže na koju je priključena korisnička terminalna oprema – do završetka radova;

c) Ako Korisnik ili drugo lice vrši zloupotrebe u skladu sa Opštim uslovima – do petnaest dana;

d) Ako Korisnik priključi na mrežu terminalnu opremu koja ne zadovoljava važeće standarde iz predmetne oblasti na teritoriji BIH – do trideset dana.

e) Ako je korisnička terminalna oprema ili instalacija neispravna što prouzrokuje smetnje u TK mreži – do otklanjanja kvara, a najduže trideset dana;

f) Ukoliko se zbog nepravilnog korištenja usluge, korištenja neadekvatne usluge ili nedovoljnog kapaciteta za konkretnu uslugu, prouzrokuju smetnje u TK mreži, a Korisnik ne otkloni uzrok smetnji ili ne prihvati pismenu ponudu KG-1 za promjenu vrste usluge, povećanje korištenog kapaciteta ili drugog modela za prevazilaženje problema – do trideset dana;

g) Ako i nakon pismene najave neophodnosti pristupa terminalnim uređajima, opremi i mreži KG-1 Korisnik ne dozvoli pregled ispravnosti i otklanjanja smetnji, dijagnosticiranja i sprječavanja nenamjenskog korištenja terminalne opreme i usluge, izvršenja radova u cilju poboljšanja mreže – do petnaest dana;

h) Ako Pretplatnik ne izvrši plaćanje dospjele obaveze najkasnije do 10. u narednom mjesecu u odnosu na mjesec u kojem je Korisniku poslana opomena pred privremeno isključenje – do devedeset dana.

i) Ako Pretplatnik za kojeg je ustanovljena neuobičajena potrošnja ili je ugovoreno ograničenje količine saobraćaja ili cijene na mjesečnom nivou, ukoliko je ova usluga uvedena u ponudu KG-1 , ne izvrši plaćanje cijene po ispostavljenoj profakturi – doizvršenog plaćanja, a najduže do trideset dana;

j) Ako Korisnik ne izvrši ponovno polaganje sredstva obezbjeđenja plaćanja koje je iskorišteno za namirenje računa ukoliko je isto ugovoreno – do polaganja novog sredstva obezbjeđenja plaćanja, a najduže do trideset dana;

k) Ako se utvrdi da je Pretplatnik umro ili trajno napustio stan/poslovni prostor u kojem se nalazi korisnička terminalna oprema, kao i u slučaju spora u vezi saprijenosom prava korištenja usluga na člana porodičnog domaćinstva – do trideset dana;

l) i drugim slučajevima u skladu sa Opštim uslovima i Specifičnim uslovima.


Član 47.

 1. Pretplatniku koji je zaključio ugovorni odnos na neodređeno vrijeme, KG-1 će na osnovu zahtjeva omogućiti privremeno isključenje jednom u kalendarskoj godini u trajanju od jednog do tri mjeseca, bez obaveze plaćanja naknade.


 1. Privremeno isključenje na osnovu zahtjeva može biti i u dužem trajanju ukoliko je definisano Cjenovnikom i/ili Specifičnim uslovima za konkretnu uslugu.


 1. Pretplatnik koji je zaključio ugovorni odnos sa obaveznim trajanjem, pravo na privremeno isključenje na osnovu zahtjeva ostvaruje uz obavezu prethodnog izmirenja svih obaveza po osnovu obaveznog trajanja ugovornog odnosa/asemblirane usluge.

 2. Pretplatnik pravo na podnošenje ponovnog zahtjeva za privremeno isključenje otvaruje najranije po isteku šest mjeseci od dana ponovnog uključenja korisničke terminalne opreme/usluge koja je prethodno bila privremeno isključena na zahtjev Pretplatnika.

16. Prestanak korisničkog odnosa

16.1 Trajno isključenje


Član 48.

Pored trajnog isključenja koje vrši u realizaciji otkaza ugovora dostavljenog od strane Pretplatnika, KG-1 može izvršiti trajno isključenje korisničke terminalne opreme ili obustaviti pružanje usluge iz svih razloga zbog kojih je izvršeno privremeno isključenje krivicom Pretplatnika, ukoliko do isticanja roka privremenog isključenja Pretplatnik nije otklonio razlog zbog kojeg je privremeno isključenje izvršeno, a naročito:

a) Ako Korisnik ili drugo lice ponovi istu vrstu zloupotrebe i nakon što je jednom privremeno isključen iz istog razloga;

b) Ako Korisnik ne izmiri dug u roku privremenog isključenja utvrđenog u Opštim uslovima;

c) Ako Korisnik ne otkloni neispravnost na korisničkom uređaju ili instalaciji do isteka roka privremenog isključenja utvrđenog iz tih razloga;

d) Ako Korisnik do isteka roka privremenog isključenja iz člana 46. tačke

f) ne otkloni uzroke smetnji u TK mreži ili ne prihvati pismenu ponudu KG-1 u cilju otklanjanja smetnji;

e) Ako Korisnik ne dozvoli pregled ispravnosti i namjenskog korištenja usluga i terminalne opreme ni nakon isteka roka privremenog isključenja iz tih razloga;


Član 49.

 1. U slučaju trajnog isključenja na zahtjev Pretplatnika, pretplata se naplaćuje do dana kada je usluga/terminalna oprema isključena sa TK mreže.


 1. U slučaju trajnog isključenja krivicom Pretplatnika, pretplata se naplaćuje do posljednjeg dana utvrđenog roka privremenog isključenja, koji prethodi trajnom isključenju.


 1. U slučaju trajnog isključenja korisničke terminalne opreme iz bilo kojih razloga, Pretplatnik je obavezan vratiti terminalnu opremu koja je instalirana od strane KG-1 u ispravnom stanju u roku od petnaest dana od dana trajnog isključenja; uprotivnom, dužan je KG-1 nadoknaditi štetu u vrijednosti terminalne opreme, procijenjene od strane KG-1.


 1. Ukoliko je na zahtjev ili krivicom Pretplatnika došlo do trajnog isključenja usluge u čiju cijenu mjesečne naknade je uključena novčana vrijednost tarifnog paketa ili određena količina saobraćaja, obračun mjesečne naknade će se izvršiti na način utvrđen Cjenovnikom i/ili Specifičnim uslovima.


Član 50.

 1. KG-1 će, ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti, prihvatiti zahtjev Korisnika i ponovo zaključiti Ugovor koji je prestao na zahtjev Korisnika ili zbog neizmirenja duga bez ponovnog plaćanja pristupne takse ukoliko je to omogućeno Cjenovnikom za konkretnu TK uslugu. Pri tome KG-1 nije u obavezi da obezbijedi istovjetne uslove korištenja usluge.

 2. Korisnik ostvaruje pravo iz stava (1) ukoliko podnese zahtjev u roku od dvadeset i četiri mjeseca od dana kada je izvršeno trajno isključenje i pod uslovom da izmiri sve obaveze zbog kojih je došlo do prestanka ugovornog odnosa.


16.2 Prestanak važenja ugovora

Član 51.

 1. Ugovor za pružanje/korištenje usluga može prestati da važi zbog:

a) Smrti Pretplatnika ukoliko nije izvršen prijenos prava i obaveza iz Ugovora u skladu sa Opštim uslovima;

b) Proteka vremena na koje je zaključen;

c) Otkaza ugovora u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i ovim Opštim uslovima;

d) Pokretanja stečajnog ili likvidacionog postupka;

e) Iz drugih razloga u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i ovim Opštim uslovima.


 1. Pretplatnik ima pravo otkazati korištenje usluga u fiksnoj mreži uz poštivanje

otkaznog roka od petnaest dana, a u mobilnoj mreži u otkaznom roku od tri dana od

dana prijema otkaza u kancelariji KG-1 .


 1. Otkaz ugovora vrši se pismenim putem.


 1. U slučaju jednostranog otkaza ugovora od strane KG-1 iz bilo kojih razloga, KG-1 će dostaviti pismeno obavještenje Pretplatniku.


 1. Ukoliko nastupi trajno isključenje korisničke terminalne opreme krivicom Pretplatnika u slučajevima i po proceduri u skladu sa Opštim uslovima, smatraće se da je ugovor jednostrano otkazan od strane KG-1.


 1. Po prijemu otkaza od strane Pretplatnika KG-1 će izvršiti isključenje usluge najdalje posljednjeg dana otkaznog roka bez obzira da li je Pretplatnik izvršio sve ugovorne obaveze.


 1. U toku otkaznog roka KG-1 će nastaviti sa pružanjem usluge te je Pretplatnik obavezan da vrši plaćanje u skladu sa Cjenovnikom.


 1. KG-1 će nakon prijema otkaza izvršiti obračun obaveza Pretplatnika odmah ili nakon okončanja obračunskog perioda za konkretnu uslugu i dostaviti fakturu ili predračun na plaćanje.


 1. Ukoliko u otkaznom roku obaveze od strane Pretplatnika nisu ispunjene smatraće se da je ugovor otkazan od strane KG-1 zbog neispunjenja ugovornih obaveza.


 1. Ukoliko je ugovor zaključen sa obaveznim trajanjem KG-1 će prihvatiti otkaz ugovora pod uslovom da Pretplatnik, pored redovnih dospjelih obaveza, ispuni i dospjele obaveze na osnovu obaveznog trajanja ugovornog odnosa u skladu sa ugovorom, Specifičnim uslovima i Cjenovnikom, uključujući i sve eventualne pogodnosti dodijeljene na osnovu obaveznog trajanja zaključenog u okviru akcijskih ponuda.


 1. Ukoliko u toku obaveznog trajanja ugovornog odnosa krivicom Pretplatnika nastupi trajno isključenje, odnosno jednostrani otkaz ugovora, kao sankcija od strane KG-1, sve ugovorene, odnosno utvrđene obaveze Pretplatnika u vezi sa obaveznim trajanjem, dospijevaju na naplatu odmah.


 1. Pod dospjelim obavezama iz obaveznog trajanja ugovornog odnosa podrazumijevaju se kako slijedi:

a) obaveza plaćanja razlike između pune cijene koju bi Pretplatnik platio prema Cjenovniku i cijene koju je Pretplatnik plaćao do trenutka prestanka ugovornog odnosa;

b) naknada u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario;

c) obaveza plaćanja razlike do pune cijene terminalne opreme koju je Pretplatnik kupio od KG-1 u okviru posebne ponude uz ugovoreno obavezno trajanje;

d) pogodnosti dodijeljene na osnovu obaveznog trajanja zaključenog u okviru akcijskih ponuda;

e) druge obaveze u vezi sa ugovorenim obaveznim trajanjem u skladu sa Cjenovnikom i ugovorom.


 1. KG-1 ima pravo jednostrano otkazati pružanje usluge bez ikakvih obaveza prema Pretplatniku na osnovu odluke o povlačenju konkretne usluge iz važeće ponude, o čemu se pretplatnici obavještavaju na primjeren način prije prestanka pružanja usluge u rokovima utvrđenim u skladu sa pozitivnim propisima.

 2. Ukoliko je primjenljivo KG-1 će Pretplatniku ponuditi drugu uslugu kao alternativu usluzi koja se povlači iz ponude.


Član 52.

 1. Ukoliko KG-1 izmijeni Opšte uslove što za posljedicu ima promjenu bitnih elemenata ugovora, Pretplatnik ima pravo na jednostrani otkaz ugovora u roku od trideset dana od objavljivanja izmjena.


 1. Ukoliko su izmjene Opštih uslova u potpunosti nepovoljnije za Pretplatnika, Pretplatnik na kojeg se odnose izmjene ima pravo da u roku od trideset dana od dana objave izmjena raskine ugovorni odnos bez naknade, pri čemu ostvaruje pravo na povrat uplaćenog a neiskorištenog novčanog iznosa, izuzev ako su izmjene posljedica regulatornih obaveza, promjena poreza na dodatnu vrijednost ili posljedica izmjena veleprodajnih cijena i drugih obaveza utvrđenih od strane nadležnih institucija na koje KG-1 ne može uticati.


17. Podnošenje prigovora/reklamacija i rješavanje sporova


Član 53.

 1. KG-1 će upoznati Korisnika putem računa i na drugi prikladan način sa uslovima podnošenja prigovora/reklamacije, a posebno o rokovima i načinu podnošenja prigovora/reklamacije, nazivu i sjedištu, te brojevima telefona i telefaksa nadležne organizacione cjeline i o mogućnostima pribavljanja obrasca za podnošenje prigovora/reklamacije.

 2. Postupak rješavanja sporova pokreće Korisnik pismenim putem i drugim kanalima predviđenim za tu svrhu (Kontakt centar/poziv, fax, e-mail, web) dostavljanjem KG-1 prigovora/reklamacije u vezi sa pružanjem/korištenjem usluge, odnosno žalbe na prvostepenu odluku.


Član 54.

Bez obzira na pravila o provođenju postupka rješavanja spora u vezi sa pružanjem/korištenjem usluga, Korisnik može zaštitu prava ostvarivati i u sudskom postupku ili u postupku pred RAK-om.


17.1 Prvostepeni postupak

Član 55.

 1. Prvostepeni postupak pokreće Korisnik dostavljanjem KG-1 kako slijedi:

a) Reklamacije/prigovora na račun/obračun za izvršenu uslugu;

b) Reklamacije/prigovora na kvalitet izvršene usluge;

c) Reklamacije/prigovora zbog sumnje da se vrši zloupotreba usluga;

d) Reklamacije/prigovora zbog prekida u pružanju usluge i zahtjeva za umanjenje

mjesečne pretplate, odnosno druge mjesečne naknade;

e) Reklamacije/prigovora na prepaid uslugu;

f)Reklamacije/prigovora zbog povrede ugovornog odnosa između Pretplatnika i KG-1


 1. Rješavanje reklamacija/prigovoraKorisnika u prvom stepenu je u nadležnosti organizacionih dijelova KG-1 nadležnih za prodaju konkretne usluge u vezi sa čijim korištenjem se reklamacija/prigovor podnosi.


 1. Reklamacija na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period, dok se ostale reklamacije podnose nakon nastanka razloga za podnošenje reklamacije u roku od trideset dana.


Član 56.

Rok za rješavanje reklamacije odnosno žalbe je petnaest dana od dana prijema.

Izuzetno, kada rješavanje reklamacije odnosno žalbe zahtijeva složenije provjere, rok utvrđen u prethodnom stavu se može produžiti do trideset dana od dana prijema.


Član 57.

 1. Prvostepeni postupak po reklamaciji u skladu sa ovim članom u pravilu se okončava donošenjem formalne odluke na koju Korisnik ima pravo žalbe u skladu sa Opštim uslovima.


 1. KG-1 formalnu odluku iz prethodnog stava neće donositi u slučajevima kada je reklamacija/prigovor koja je podnesena putem Kontakt centra riješena odmah u komunikaciji sa Korisnikom.


17.2 Drugostepeni postupak

Član 58.

 1. Drugostepeni postupak pokreće Korisnik dostavljanjem žalbe na prvostepenu odluku.


 1. Za rješavanje žalbe u drugom stepenu je nadležna drugostepena komisija KG-1.

 2. Žalba se podnosi u roku od petnaest dana od dana dostavljanja pismenog akta koji se pobija.


 1. Odluka donesena po žalbi je konačna u KG-1 . Korisnik koji smatra da su njegova prava povrijeđena donesenom odlukom, zaštitu svojih prava može ostvarivati u sudskom postupku.

18. Umanjenje mjesečne naknade i potraživanje naknade štete


Član 59.

 1. Ukoliko zbog tehničke smetnje usluge u djelokrugu odgovornosti KG-1 Korisniku nije bio omogućen pristup ili korištenje javnih TK usluga u periodu dužem od 24 sata ovisno o vrsti tehničke smetnje, u postupku rješavanja prigovora se srazmjerno trajanju tehničke smetnje umanjuje mjesečna naknada ili se Korisnik na drugi način obeštećuje u skladu sa Cjenovnikom i/ili Specifičnim uslovima.


 1. Tehničkom smetnjom iz prethodnog stava ne smatra se nepokrivanje određenog područja korisnim signalom TK mreže KG-1 , te Korisnik koji se zatekne na tom području ne ostvaruje pravo na umanjenje naknade.


 1. U cilju ostvarivanja prava iz stava (1) Korisnik TK usluge je dužan u roku od petnaest dana od dana ispostave računa za mjesec u kojem je nastao razlog za podnošenje prigovora, podnijeti pismeni zahtjev u kojem će navesti osnovu, činjenice i dokaze na kojim zasniva svoj zahtjev.


 1. KG-1 će rješavati samo zahtjeve Korisnika za naknadu direktne štete koja u smislu ovih Opštih uslova podrazumijeva umanjenje imovine Korisnika u koju ne spada tzv. izmakla dobit.


 1. KG-1 će umanjiti račun za plaćanje usluge i bez posebnog zahtjeva Korisnika usluge kada se radi o nemogućnosti izvršenja ili propustu koji je prouzrokovao prekid pristupa usluzi za veći broj Korisnika odjednom a za koje odgovara KG-1.


 1. Ukoliko je u vezi sa pružanjem/korištenjem usluge između Korisnika i KG-1 ugovoren poseban režim održavanja, sva prava i obaveze, uključujući i prava iz ovog člana, ostvaruju se u skladu sa zaključenim ugovorom.


 1. Maksimalna visina svih umanjenja iz osnova u skladu sa ovim članom koja se može isplatiti svim pretplatnicima po jednom slučaju prekida utvrđuje se u ukupnom iznosu od 1.000,00 (jedna hiljada) KM. U slučaju kada zbir pojedinačnih umanjenja mjesečne naknade prelazi iznos iz prethodnog stava, KG-1 će izvršiti proporcionalno umanjenje visine obračunatog umanjenja po pojedinačnom zahtjevu u odnosu na procenat učešća pojedinačnog Pretplatnika u ukupnom broju obračunatih zahtjeva za naknadu po jednom uzroku prekida.


 1. Na dijelu fakture koji se odnosi na zakup terminalne opreme ne može se vršiti umanjenje


19. Informisanje Korisnika


Član 60.

 1. KG-1 obavještava svoje Korisnike na jasan i pristupačan način o ponuđenim uslugama, posebno o cijenama, uslovima pružanja, načinu upotrebe i uslovima korištenja.


 1. KG-1 obavještava Korisnike putem javnih glasila, u pravilu 24 sata prije početka radova, o radovima koje će preduzimati u TK mreži a koji mogu dovesti do prekida i/ili smetnji u pružanju usluga.


Član 61.

 1. KG-1 svojim korisnicima omogućava pristup Kontakt centru putem broja kojim je obezbjeđena mogućnost razgovora sa kontakt osobom zaduženom za podršku korisnicima.


 1. KG-1 će na zahtjev Korisnika za usluge za koje je to tehnički izvodivo omogućiti besplatnu provjeru informacija o potrošnji.


V ZAVRŠNE ODREDBE


Član 62.

 1. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja a počinju se primjenjivati protekom roka od trideset dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja nakon pribavljanja saglasnosti RAK-a.


 1. Izmjene ovih Opštih uslova će se početi primjenjivati po isteku trideset dana od dana njihove objave. Na sve odnose koji nisu regulisani Opštim uslovima primjenjuju se propisi koji su mjerodavni u Bosni i Hercegovini.